PRIVACYBELEID

ZieSo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ZieSo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

1 Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten, producten en website van ZieSo.

U dient zich ervan bewust te zijn dat ZieSo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 

2 Persoonsgegevens

ZieSo verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u nu of eventueel in de toekomst gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contact formulier op de website. 

Hieronder een overzicht van gegevens die verwerkt worden:

Website bezoekers

 • IP-adres.

Social Media

 • Voor- en achternaam (profielnaam).
 • Geslacht.
 • Taal.
 • Plaatsnaam en land. 

Klanten

 • Naam, adres en woonplaats.
 • Geslacht, geboortedatum en -plaats.
 • Telefoonnummer.
 • E-mail adres.
 • Website adres.
 • Bankrekening nummer.
 • Naam en adres werk (zakelijke klant/opdracht gever).
 • Overige gegevens zoals correspondentie, mondelinge gegevens en eventueel beeld materiaal.

Potentiële klanten

 • Naam, adres en woonplaats.
 • Telefoonnummer.
 • E-mail adres.
 • Naam en adres werk (zakelijke klant/opdracht gever).

Zaken relaties

 • Naam, adres en woonplaats. 
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Website-adres.
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere gegevens

ZieSo verwerkt de volgende bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van klanten vanuit Persoons Gebonden Budget (PGB) en Zorg in Natura (ZIN) na verwijzing WMO, thuiszorg of zorginstelling.

 • Gegevens over gezondheid (alleen indien van belang bij het uitvoeren van onze dienstverlening). 
 • Gegevens over thuis- en werksituatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • SVB en/of CAK-klantnummer.

Leeftijd Website bezoeker

De website van ZieSo heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is door een ouder of voogd. Als u er van overtuigd bent dat er zonder toestemming gegevens verzameld zijn, neem dan contact op met ZieSo, dan worden deze gegevens verwijderd.

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautoriseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval de eigenaar van ZieSo) tussen zit.

3 Doeleinden en grondslag

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, deze gegevens worden gebruikt om:

 • Nadere informatie toe te zenden.
 • Gewenste diensten of producten te leveren.
 • Rechtmatige uitvoering van WMO overeenkomst met client.
 • Contact op te nemen via Whatsapp, telefoon, Skype, te schrijven of te mailen; indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Het afhandelen van een betaling.
 • Verwerking van persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichting, zoals nodig voor aangifte doen van de belastingaangifte van ZieSo. 

4 Delen met derden 

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derde partijen, mits daarvoor toestemming is verkregen. Doorgifte gebeurt alleen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, of noodzakelijk op basis van een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken, in opdracht van ZieSo, wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, ZieSo is verantwoordelijk voor deze verwerking. 

5 Bewaren van gegevens

ZieSo bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is, om het doel van verwerking te bereiken. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, in dat geval bewaart ZieSo de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft. De wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie wordt gehanteerd en een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor persoonsgegevens, ingaand vanaf het laatste contact moment.

Voor WMO klanten, dat wil zeggen werkzaamheden die worden verricht door een aanbieder in de zin van de WMO (iemand die in opdracht van het college van B&W diensten levert) geldt dat persoonsgegevens met betrekking tot die persoon minimaal 15 jaar bewaard moet worden (zie artikel 5.2.4.WMO). Deze gegevens moeten dus langer bewaard worden dan de gegevens van andere klanten. 

6 Cookies

De website www.zieso.nl wordt gehost bij Your hosting. Bij bezoek aan de website van ZieSo worden er cookies bijgehouden. Dit zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu. De door de cookie gegenereerde informatie, over uw gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ZieSo of die van een derde partij.

Deze informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de klanten, zodat diensten hierop afgestemd kunnen worden. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Ten behoeve van website statistieken is het volgende van toepassing op de website van ZieSo:

 • Er worden Google-Analytics-cookies gebruikt.
 • Er is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten.
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
 • Het onderdeel “gegevens delen” is uitgezet.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZieSo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zieso.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie eventueel uw pasfoto, machine readable zone (MRZ; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- of identiteitskaart nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen vier weken zal reactie hierop volgen. ZieSo wijst u er op dat het mogelijk is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8 Contact gegevens

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er er aanwijzingen zijn voor misbruik, of heeft u vragen neem dan contact op met:

Naam:                     Anita Stoutjesdijk

Email:                     info@zieso.nl

Telefoon:                06 19740768 (werk)

Website:                 https://www.zieso.nl

 

Deze privacyverklaring kan tussendoor gewijzigd worden, bij wijziging wordt altijd de laatste wijziging datum aangegeven. 

Laatste wijziging datum:  20-09-2023 (AS)